Menu Szukaj

Obowiązek Informacyjny RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Podravka Polska. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie (02-761) na ulicy Cypryjskiej 72. Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu: +48 22 427 30 10, faxu: +48 22 427 30 39 oraz poczty e-mail: podravka@podravka.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową podravka.pl

Celem pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych  jest rekrutacja i zatrudnienie do naszej firmy, współpraca z firmami z którymi prowadzimy współpracę biznesową, outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych, reklama i sprzedaż wytwarzanych produktów. Posiadany dane osobowe pracowników naszej firmy, osób rekrutujących oraz dane kontrahentów firm biznesowych. Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Wykorzystujemy technologie GPS do nadzorowania pozycji aut służbowych w trakcie wykonywania pracy przez naszych pracowników. Dane przez nas pozyskane i przetwarzane są zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

 Osoba podająca naszej firmie swoje dane osobowe ma prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Prośbę o informacje, pytania i wnioski w związku z przysługującymi Państwa prawami odbierać będziemy poprzez skrzynkę mailową- podravka@podravka.pl. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

Aby Państwa dane osobowe były zabezpieczone stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Pracownicy działają w ramach udzielonych upoważnień oraz przechodzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Wstęp na teren siedziby jest nadzorowany przez ochronę. Posiadamy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp. Archiwum znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu z dostępem tylko dla upoważnionych osób. Pracownicy są wyposażeni w identyfikatory. Stosowane są hasła dostępowe, blokady komputerów. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod naszym bezpośrednim nadzorem. Stosowane są backupy.

Inspektorem Danych Osobowych w Podravka Polska jest Cezary Sadowski z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Podziel się ze znajomymi