Menu Szukaj

Warunki użytkowania

Regulamin korzystania ze strony www.vegeta.pl

Poniżej są wymienione zasady i warunki na których można korzystać z treści strony www.vegeta.pl. Prosimy o zapoznanie się z nimi, tak abyśmy uniknęli ewentualnych nieporozumień w przyszłości.

Strona www.vegeta.pl (dalej w tekście: strona internetowa Vegeta) została stworzona i jest prowadzona przez Podravka d.d. (dalej w tekście: Podravka).

Jeśli korzystasz ze strony internetowej Vegeta, zakładamy, że się zapoznałeś z niniejszym Regulaminem i że jest on zrozumiały i zaakceptowałeś go. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu, prosimy nie korzystaj ze strony internetowej Vegety. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Regulaminu lub coś jest dla Ciebie niejasne, prosimy o Kontakt.

Wygląd i treść strony internetowej Vegeta oraz Regulamin mogą być zmieniane, dlatego prosimy od czasu do czasu się z nimi zapoznać i sprawdzić ewentualne zmiany. Zakładamy, że kontynuowanie korzystania z strony internetowej Vegeta oznacza akceptację wszystkich ewentualnych zmian.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ VEGETA

Materiały i treści strony internetowej Vegeta mogą być używane tylko do celów prywatnych, niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem czy nie.

NIE WOLNO:

 • Publikować, wysyłać, zgrywać i/lub wymieniać się treściami, które naruszają przepisy prawne kraju w którym strona internetowa Vegeta została opublikowana, włączając nieprawdziwe, obraźliwe, grożące, napastliwe, wulgarne, rasistowskie lub inne treści, które wzbudzają nienawiść na dowolnym gruncie oraz treści które naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
 • Bez upoważnienia odkrywać informacje stanowiące tajemnicę biznesową lub inną, dane osobowe innych osób lub naruszać osobiste prawa innej osoby;
 • Publikować, przesyłać, zgrywać i/lub wymieniać się treściami, które stanowią naruszenie praw dzieci, prawa użytkowników i innych osób do prywatności;
 • Otwarcie lub domyślnie reklamować jakiekolwiek inne produkty lub usługi, które nie są pod marką Vegeta;
 • Używać treści lub funkcjonalności strony internetowej Vegeta w sposób, który może spowodować szkody dla Podravki, pozostałych użytkowników, naszych partnerów lub jakiejkolwiek innej osoby;
 • Fałszywe się przedstawiać w celu groźby, manipulowania, oszustwa lub wprowadzania w błąd Podravki, pozostałych użytkowników lub innych osób;
 • Publikować, wysyłać, zgrywać i/lub wymieniać się niechcianymi treściami z użytkownikami lub innymi osobami bez ich uprzedniej zgody lub żądania, włączając wielokrotne wysyłanie tych samych lub bardzo podobnych treści (spam), maili-łańcuszków, piramid, itp.;
 • Utrudniać lub uniemożliwiać używania strony internetowej Vegeta innym użytkownikom;
 • Umyślnie publikować, wysyłać, zgrywać i/lub wymieniać się treściami, które zawierają wirusy komputerowe, robaki, kody, bazy danych i programy, które mogą utrudniać, ograniczać pracę lub doprowadzić do zniszczenia jakiegokolwiek programu komputerowego lub samego sprzętu komputerowego i innego;
 • Nie będąc upoważnionym zbierać, przechowywać, przenosić i używać jakichkolwiek danych osobowych użytkowników strony i internetowej Vegeta:
 • Używać jakichkolwiek treści lub ich fragmentów w celach biznesowych bez uprzedniej zgody na piśmie.

Używając strony internetowej Vegeta wyrażasz zgodę by redakcja nadzorowała treści, które prześlesz, opublikujesz lub się nimi wymieniasz, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami. Jednak Podravka nie sprawdza i nie modyfikuje treści użytkowników przed ich opublikowaniem. Ponieważ Podravka nie prowadzi kontroli systemowej, nie gwarantujemy, że treści, które się pojawią na stronie internetowej Vegety będą prawdziwe, ani dozwolone lub dostępne zgodnie z tym Regulaminem, ani nie gwarantujemy pochodzenia tych treści. 

Jeśli podczas używania stron internetowych Vegety zauważysz treści, które są niezgodne z tym Regulaminem, prosimy o kontakt. W każdej chwili możesz się zwrócić bezpośrednio pod kontakt.

O ile Podravka uzna, że materiał przesłany, opublikowany lub wgrany przez użytkownika, jest sprzeczny z Regulaminem, nasza redakcja ma prawo odmówić publikacji, zmienić lub usunąć taki materiał bez uprzedniej zgody lub powiadomienia. Zależnie od wagi i częstotliwości naruszania Regulaminu, Podravka ma prawi zlikwidować konto zarejestrowanego użytkownika, jeśli uzna to za koniecznie. Podravka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wobec użytkownika lub innych osób wywołane takim postępowaniem.

Bez względu na fakt, że Podravka ma prawo nadzorować treść, wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za treści, które publikujesz, wgrywasz lub się nimi wymieniasz na stronie internetowej Vegeta. Używając strony internetowej Vegeta akceptujesz, że Podravka, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek postępowanie lub zaniechanie przy okazji publikacji, wgrywania lub wymiany takich treści, ani nie ponosi żadnych wynikających z tego konsekwencji. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę spowodowaną innym użytkownikom lub osobom poprzez publikację takich treści.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów o treściach i działaniach zawartych w tym Regulaminie, wszyscy użytkownicy i inne osoby będą ponosić odpowiednie konsekwencje prawne i będą odpowiadać za wszelkie szkody spowodowaną innym użytkownikom lub osobom poprzez niedozwolone działanie, publikację lub wgrywanie niedozwolonych treści.

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ VEGETA

Na stronie internetowej Vegeta możecie korzystać z różnych treści i funkcjonalności. Treści tworzy Podravka, nasi współpracownicy i partnerzy, ale również Ty i pozostali użytkownicy.

Postaramy się zrobić wszystko aby strona internetowa Vegeta, wszystkie jej treści i funkcje były dostępne przez cały czas, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Publikacja Twoich treści na Vegeta web site nie oznacza, że są one naszym stanowiskiem, zaleceniem lub opinią, ani, że jesteśmy z nim zgodni lub że je w jakikolwiek sposób wspieramy.

TREŚCI REKLAMOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ VEGETA

Na stronie internetowej Vegeta pojawiają się treści reklamowe (hasła reklamowe, ogłoszenia, bandery, itp.). Nie wspieramy ogłaszania, które wprowadza w błąd lub jest prawdopodobne, że wprowadzi swoich adresatów w błąd oraz jest prawdopodobne, że wpłynie na zachowania ekonomiczne tych osób (reklama wprowadzająca w błąd).

W ramach istniejących przepisów prawnych, Podravka nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę spowodowaną użytkownikom lub innym osobom poprzez niezgodne z prawem ogłoszenia.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Na stronie internetowej Vegeta pojawiają się treści, które są chronione prawami autorskimi (np. teksty, zdjęcia, rysunki) i innymi prawami własności intelektualnej (logotypy, znaki chronione, itp.). Każdy użytkownik strony internetowej Vegeta ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie cudzych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej odnoszących się do treści dostępnych na stronie internetowej Vegety. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego rozdziału, tak abyście w pełni szanowali cudze prawa własności intelektualnej. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub nieporozumień prosimy o Kontakt. Treści chronionych prawami własności intelektualnej możecie używać tylko do celów prywatnych i niekomercyjnych.

NIE WOLNO:

 • Używać treści na stronie internetowej Vegety w celach komercyjnych, co obejmuje również zawłaszczanie, reprodukcję, wynajmowanie, dystrybuowanie, upublicznianie, publiczną prezentację i pokazywanie bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki
 • Używać treści na stronie internetowej Vegety w celach promocji lub reklamowania jakiegokolwiek produktu lub usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki
 • Używać treści na stronie internetowej Vegety w celach sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki
 • Zmieniać, tłumaczyć, adaptować lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować te treści w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki.

Zobowiązujemy się niezwłocznie zbadać każde zgłoszenie z naruszeniem zasad z tego rozdziału, w szczególności jeśli dotyczy ono żądania usunięcia określonej treści ze strony internetowej Vegeta. W takim przypadku oczekujemy pełnej współpracy ze strony użytkowników, jeśli chodzi o potwierdzenie stanu faktycznego. Jeśli uznamy, że zgłoszony fakt jest niezgodny z Regulaminem lub w innym przypadku gdy uznamy to za stosowne, taka treść zostanie usunięta ze strony internetowej Vegeta bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.

Korzystając ze strony internetowej Vegeta jesteście świadomi, że zawiera ona nazwy, obrazy, zdjęcia, logotypy, prezentacje graficzne i inne treści, które są chronione prawami własności intelektualnej, które należą do Podravki lub osoby trzeciej. Bez względu na fakt korzystania ze strony internetowej Vegeta, nie daje Wam to prawa do używania (licencji) któregokolwiek działa autorskiego, znaku towarowego lub usługowego, projektu graficznego, patentu lub innego prawa, które należy do Podravki lub osoby trzeciej.

Twoja treść na Vegeta web site. Na stronie internetowej Vegeta możesz publikować, wgrywać zdjęcia, rysunki, itp. Masz świadomość, że te materiały będą dostępne dla Podravki, innych użytkowników oraz osób trzecich.

W momencie przekazania, wgrania lub wymiany takich treści, każdy użytkownik nieodpłatnie udostępnia Podravce nieograniczone terytorialnie, materialnie i czasowo prawo do wykorzystywania tych treści i materiałów. Na tej podstawie Podravka jest upoważniona, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, realizować prawa materialnie związane z tymi treściami i materiałami, włączając w to w szczególności publikację materiałów na stronie internetowej Vegeta w innym miejscu wg uznania, dołączanie materiałów do informacji o nowościach, wykorzystywanie i dystrybucję materiałów w celach promocyjnych do pozostałych użytkowników, partnerów i osób trzecich bez względu na środek przekazu, reprodukcję, odróbkę, modyfikację, adaptację, prezentację w całości lub częściowo, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody użytkownika.

W przypadku gdyby Podravka chciała uzyskać prawo wyłączności na treści chronione prawem autorskim lub innym, które zostały przekazane lub wgrane przez użytkownika, wzajemne prawa i obowiązku będą uzgodnione w odrębnej umowie.

Masz prawo aby przy treściach, które opublikowałeś lub wgrałeś na Vegeta web site, było wymienione Twoje imię i nazwisko jako autora materiału. Podczas publikowania lub wgrywania treści na portalu, masz możliwość wyboru czy przy treści powinna się pojawić Twoja nazwa użytkownika czy imię i nazwisko.

Korzystając ze strony internetowej Vegeta wyrażasz zgodę aby dowolna opublikowana lub wgrana przez ciebie treść była zmieniana, uzupełniana, adaptowana i redagowana. Podravka me prawo, ale nie obowiązek, by dostarczony lub wgrany materiał zmieniać, uzupełniać, adaptować, redagować, publikować częściowo, używać w różnych formach dziennikarskich, przed albo w trakcie publikacji na stronie internetowej Vegeta.

Co nam gwarantujesz? Podczas publikacji lub wgrywania (upload) treści na stronę internetową Vegeta, gwarantujesz nam następujące rzeczy związane z wysłanymi, opublikowanymi i wgranymi na portalu treściami:

 • Że jesteś autorem tych treści, czyli masz prawa autorskie i/lub inne prawa własności intelektualnej dla tych treści oraz że masz pełne uprawnienia żeby udostępnić Podravce odpowiednie prawa zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 • Że dany materiał jest Twoją własnością i że zostałeś właścicielem zgodnie z prawem,
 • Że publikacja treści chronionych prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej oraz nie narusza wizerunku, honoru, szacunku i godności osób trzecich, jak również ich prawa do prywatności i innych praw osobistych,
 • Że korzystanie z tych treści zgodnie z Regulaminem nie spowoduje szkody, materialnej lub niematerialnej, Podravce, innym użytkownikom i pozostałym osobom,
 • Że Twoje prawo autorskie, czy inne prawo własności intelektualnej nie jest ograniczone na rzecz osoby trzeciej,
 • Że zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą treści te są prawdziwe, kompletne i dokładne.

Niniejszym się zgadasz, że przejmiesz ewentualne żądania naprawy szkód wystosowane przeciwko Podravce wynikające z naruszenia przez Ciebie w/w gwarancji oraz że wynagrodzisz w całości szkodę i zwrócisz koszty powstałe z naruszenia w/w gwarancji zarówno Podravce jak i innym poszkodowanym. Podravka się zobowiązuje powiadomić niezwłocznie o otrzymaniu żądania naprawy szkód wynikających z naruszenia w/w gwarancji.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ

Treści, które użytkownicy prześlą, opublikują lub wgrają bezpośrednio na stronę internetową Vegeta w jakiejkolwiek formie, są traktowane jako „takie jakie są" czyli „tak jak udostępnione" i Podravka nie jest odpowiedzialna za ewentualne konsekwencje, włączając w to jakąkolwiek szkodę, która może powstać u innych użytkowników lub osób trzecich w wyniku różnych interpretacji treści na stronach internetowych Vegeta. 

Pomimo dokładania wszelkich starań, nie gwarantujemy, że portal strony internetowej Vegeta i wszystkie jego treści będą cały czas dostępne oraz że nie będą zawierały błędów i programów komputerowych, które mogą spowodować szkodę pozostałym użytkownikom lub osobom trzecim (np. wirusy, robaki, itp.). 

W ramach obowiązujących przepisów prawnych Podravka nie odpowiada za:

 • Jakąkolwiek szkodę powstałą dla użytkowników lub osób trzecich w wyniku publikacji na stronie internetowej Vegeta przez użytkowników, osoby trzecie, sponsorów, reklamodawców, itp., niedozwolonych treści lub treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem,
 • Jakąkolwiek szkodę jaką użytkownicy lub osoby trzecie spowodują lub odniosą w wyniku korzystania ze strony internetowej Vegeta, w szczególności w przypadku nadużycia, zniszczenia lub uszczerbku treści lub funkcjonalności, nadużycia konta użytkownika, itp.,
 • Szkodę spowodowaną innym użytkownikom lub osobom trzecim z powodu naruszenia ich praw autorskich lun innych praw własności intelektualnej, w wyniku publikacji lub wgrania treści na stronach internetowych Vegeta przez innych użytkowników,
 • Szkodę powstałą dla użytkowników i/lub innych osób w wyniku chwilowej niedostępności strony internetowej Vegeta lub poszczególnych treści lub funkcjonalności,
 • Jakąkolwiek szkodę spowodowaną użytkownikom lub osobom trzecim poprzez zmiany lub likwidację poszczególnych treści, funkcjonalności, usług, projektów graficznych, koncepcji strony internetowej Vegeta lub całego portalu,
 • Jakąkolwiek szkodę spowodowaną użytkownikom lub osobom trzecim w związku z korzystaniem z stron internetowych osób trzecich, do których dostęp został umożliwiony poprzez linki opublikowane na stronach internetowych Vegeta.

Aktualizacja 17.2.2023.

Podziel się ze znajomymi

Szanujemy twoją prywatność

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Administratorem jest Podravka Polska Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Rodzaje plików cookies: Techniczne

Ustawienia Cookies